INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Rogowscy Dental Clinic s.c. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Morcinka 19; adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Morcinka 19 („Administrator”).
Od dnia 04.02.2019 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@rogowski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Rogowscy Dental Clinic s.c. w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed świadczeniem usług medycznych na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania usług medycznych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do świadczenia usługi są wskazane na formularzu) m.in. w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem poczty, telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt oraz informacji o działalności medycznej Rogowscy Dental Clinic s.c.
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Rogowscy Dental Clinic s.c., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* w celu:
a) marketingu usług własnych;
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
d) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług.

3) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) i h) RODO* w celu:
a) przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;
b) profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia

W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące szczególnych kategorii danych osobowych przez lub na odpowiedzialność pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania usług medycznych oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres świadczenia usług medycznych a po jego upływie przez okres 20 lat;

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Rogowscy Dental Clinic s.c. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m. in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Rogowscy Dental Clinic s.c. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Rogowscy Dental Clinic s.c.):

– pracownie protetyczne,
– firmy windykacyjne,
– operatorzy pocztowi, firmy kurierskie
– partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).